Attione virtuosa

Ripa(Hertel), Ausburg, Hertel, 1760, p.145, img.CXLV