Curiosità

Ripa, Ausburg, 1704, img. 5, tav. 4, p. 28