Difesa contro i pericoli

Ripa, Siena, Florimi, 1613, p. 186