Educatione

Ripa(Baudoin), Parigi, 1644, tav.1, p.120, tom. II