Educatione

Ripa, Ausburg, 1704, img.11, tav.6, p. 45