Misura

Ripa(Baudoin), Parigi, 1677, p. 145, tom I