Natura

Ripa(Baudoin), Parigi, 1636, img. CV, p. 152