Natura

Ripa(Baudoin), Parigi, Billaine, 1677, img. CV, p. 152, tom. I