Natura

Ripa(Baudoin), Parigi, 1644, img. CV, p. 121, tom. I