Parsimonia

Ripa(Baudoin), Parigi, 1644, img. CXVI, p. 138, tom. I