Parsimonia

Ripa(Baudoin), Parigi, Billaine, 1677, img. CXVI, p. 174, tom. I