Parsimonia

Ripa, Ausburg, 1704, img.2, tav. 36, p. 128