Premio

Ripa, Ausburg, 1704, img.1, tav. 37, p. 138