Prudenza

Ripa, Ausburg, 1704, img.8, tav. 37, p. 138