Rebellione

Paris, 1643-44, Ripa(Jean Baudoin) vol. 1, tav. 166, n. 141