Riforma

Ripa(Baudoin), Parigi, 1636, img. CXLIV, p. 208