Riforma

Ripa, Ausburg, 1704, img.15, tav. 37, p. 138