Roma Santa

Ripa, Ausburg, 1704, img.1, tav.24, p.200