Roma Santa

Ripa(Baudoin), Parigi, Billaine, 1677, p.186, tom.II