Rumore

Ripa(Baudoin), Parigi, Billaine, 1677, img. CXLVI, p. 215, tom. I