Sanità

Ripa(Baudoin), Parigi, 1636, img.CXLVII, p.216