Sapienza Humana

Ripa(Baudoin), Parigi, 1636, img.CL, p.216