Sapienza Humana

Ripa(Baudoin), Parigi, Billaine, 1677, img.CL, p.220, tom.I