Sapienza Humana

Ripa, Ausburg, 1704, img.6, tav.18, p.147