Sapienza

Ripa(Baudoin), Parigi, 1644, img. CXLVIII, p. 172, tom. I