Sapienza

Ripa(Baudoin), Parigi, Billaine, 1677, img. CXLVIII, tav. 25, p. 220