Sapienza

Ripa, Ausburg, 1704, tav. 18, img. 4, p. 147