Scandalo

Ripa(Baudoin), Parigi, Billaine, 1677, img.IV, p.223, tom.II