Scandalo

Ripa, Ausburg, 1704, img.5, tav.24, p.200