Sorte

Ripa(Baudoin), Parigi, 1636, p. 232, img. CLVII