Sorte

Ripa, Ausburg, 1704, p. 147, img. 13, tav. 18