Studio

Ripa(Baudoin), Parigi, 1636, img. LI, p. 74