Studio

Ripa(Baudoin), Parigi, 1644, img. LI, p. 59, tom. I