tutela 1643-44

Ripa(Baudoin), Parigi, 1644, img.162, p.184