tutela 1677

Ripa(Baudoin), Parigi, Billaine, 1677, img.162, p.261