Virtù

Ripa, Ausburg, 1704, img. 8, tav. 22, p.183