Virtù eroica

Ripa, Ausburg, 1704, img. 9, tav. 22, p 183