Virtù

Ripa(Baudoin), Parigi, 1644, img. CLXVII, p. 196, tom. I