Virtù

Ripa(Baudoin), Parigi, Billaine, 1677, img. CLXVII, p. 248, tom. I