Virtù

Ripa, Ausburg, 1704, img. 4, tav. 29, p. 240