Vita breve

Ripa, Ausburg, 1704, img.10, tav.22, p.182