Vita longa

Ripa(Baudoin), Parigi, Billaine, 1677, img.CLXX, p.248, tom.I