Vita longa

Ripa, Ausburg, 1704, img.11, tav.22, p.182